Kochani! Sklep stacjonarny niestety został zlikwidowany, zapraszamy do zakupów online.

W dniach 30.06-14.07 jesteśmy na urlopie, wszelkie zamówienia złożone w tym czasie zostaną wysłane po 14.07.

 

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.calimali.com.pl jest własnością firmy MARKOS Marek Szczęsny , z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Spacerowej 16c wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Gliwicach, posiadającą numer NIP 969-003-38-54, REGON 273049374, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

Rachunek bankowy:  63 1940 1076 3049 9690 0000 0000

Dane korespondencyjne: Magdalena Szczęsny-Lubieniecka,  ul. Skowrończa 51/2 44-100 Gliwice

Dane kontaktowe: Telefon sklep +48 514 392 774 lub +48 505 040 428, e-mail: halo@calimali.com.pl

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą CaliMali pod adresem internetowym www.calimali.com.pl, zwanego dalej „Sklepem”, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu, zwanym dalej „Nabywcą”.

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest: 
   a) wypełnienie formularza zamówienia – dla Nabywców
  2. Nabywcą produktów dostępnych w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej „Nabywca”).
  3. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Unii Europejskiej. W indywidualnych przypadkach, po uprzedniej akceptacji Sklepu możliwa jest wysyłka towaru do krajów spoza Unii Europejskiej.
  4. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.
 2. Oferta Sklepu
  1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak danych dotyczących kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Nabywcy przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia, wraz z wszystkimi innymi dodatkowymi kosztami (o ile takie wystąpią). Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Nabywcy w momencie złożenia przez niego zamówienia.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w ofercie, co nie może jednak negatywnie wpływać na dokonane zamówienie.
  4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.
  5. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
  6. Każdy towar zakupiony w Sklepie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa jest fabrycznie nowy, wolny od wad.
  7. Jeżeli towar posiada gwarancję producenta lub importera, Nabywca wraz z towarem otrzyma stosowny dokument gwarancyjny. Nabywca może również w każdym momencie zapytać Sprzedawcę o warunki gwarancji wysyłając w tym celu wiadomość e-mail pod adres: halo@calimali.com.pl.
 3. Realizacja zamówienia
  1. Przed finalnym złożeniem zamówienia Nabywca będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. poszczególne elementy zamówienia (towary) oraz wszystkie koszty obciążające Nabywcę, w tym cenę jednostkową oraz łączną (tj. z podatkiem), wartość ewentualnych upustów oraz dokładne koszty dostawy.
  2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Nabywcy podany w formularzu zamówienia.
  3. Nabywca zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.
  4. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wyniósł on maksymalnie:
   a) 48 h od momentu złożenia zamówienia w przypadku przesyłek za pobraniem; albo 
   b) 48 h od momentu wpłynięcia należności za dane zamówienie na konto rachunku bankowego Sprzedawcy. Przesyłka kurierska powinna zostać doręczona przez kuriera w przeciągu 2 dni roboczych licząc od daty nadania przesyłki. 
  5. W przypadku towarów, które w opisie posiadają informację o terminie sprowadzenia towaru z magazynu zewnętrznego lub od importera bądź z hurtowni, przykład informacji: "Dostępność: wysyłamy 3-5 dni" -  czas realizacji zamówienia wydłuża się o najdłuższy czas podany w opisie zamówionych produktów. Do wszystkich pozostałych towarów, które nie mają żadnej z powyższych informacji zastosowanie ma czas realizacji z pkt. 3.3.
  6. Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane w przeciągu 48 h licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
  7. W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania asortymentu, Nabywca zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
  8. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  9. Korektę do zamówienia Nabywca może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji przez Sprzedawcę, co nie wyłącza prawa Nabywcy do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. Nabywca powinien złożyć korektę zamówienia drogą mailową, a do swej ważności korekta taka musi zostać potwierdzona mailowo przez Sprzedawcę.
  10. Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane z zastrzeżeniem wypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.
  11. W indywidualnych przypadkach, zaakceptowanych przez Sprzedawcę można także anulować zamówienie opłacone lecz jeszcze niewysłane przez Sprzedawcę.
  12. Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep powiadomi o tym Nabywcę za pomocą e-maila.
 4. Koszt i sposób dostawy
  1. Dostawa zamówienia odbywa się za pomocą:
   - Firmy kurierskiej

- Odbioru osobistego w punkcie odbioru przy  Ul. Skowrończa 51/2, 44-100 Gliwice.

 1. Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia. Informacje o zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą e-mailową, po złożeniu zamówienia na adres podany w formularzu zamówienia
 2. Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki podczas jej odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
 3. Koszt odesłania do Sprzedawcy przesyłki w przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa rękojmi pokrywa Nabywca - w takim przypadku Sprzedawca bardzo prosi o wcześniejszy kontakt zainicjowany przez Nabywcę ze Sprzedawcą pod nr tel. +48 505 04 04 28 lub e-mail: halo@calimali.com.pl, w celu uzgodnienia warunków i terminów przesłania wadliwego towaru do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.
 1. Sposoby płatności

Nabywca może dokonać płatności w następujący sposób:
- Przelewem na konto bankowe: 63 1940 1076 3049 9690 0000 0000, tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia, oraz imię i nazwisko Nabywcy.
- Poprzez bezpieczny system PayU S.A (platnosci.pl, payu.pl)

- Karty kredytowej
- Za pobraniem tylko w przypadku przesyłki kurierskiej na terenie Polski.
- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym przy  Ul. Bankowej 7-9/1, 44-100 Gliwice.

 1. Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji za pomocą wiadomości e-mail. W przypadku braku wpłaty należności na rachunek bankowy Sprzedawcy lub osobistego nieodebrania zamówienia w sklepie stacjonarnym w przeciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w pkt 3.2 powyżej, zamówienie będzie anulowane.
 1. Odstąpienie od umowy
  1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem lub odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym, bez podania przyczyny. Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy rzecz jest w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu, wraz z metkami i wszelkimi znakami producenta (jeśli takowe były).
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1:
   a) drogą e-mailową na adres: halo@calimali.com.pl, lub 
   b) telefonicznie pod numerem: 505-04-04-28
  3. Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniami), wraz z wszystkimi metkami (jeśli takowe były) w terminie 7 dni od dokonania odstąpienia.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć odstąpienie od umowy niezwłocznie, licząc od dnia otrzymania rzeczy. Jeśli wszystkie okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną spełnione, zwrot należnych Nabywcy płatności (pomniejszonych o koszt wysyłki) nastąpi niezwłocznie za pomocą przelewu internetowego na wskazane konto. W przypadku wątpliwości Sprzedawca skontaktuje się z Nabywcą w celu ich wyjaśnienia.
  5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
   a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
   b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 
   c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
   d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
   e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
   f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, 
   g) zawartej w drodze aukcji publicznej, 
   h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Reklamacje
  1. Nabywcy służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania towaru (o ile ma to zastosowanie).
  3. Nabywca powinien odesłać reklamowany towar w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i żądaniem dotyczącym zakupionego towaru, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości naprawy , bądź wymiany na nowy towar Sprzedawca ma obowiązek zwrócić płatność Nabywcy (pomniejszoną o koszty wysyłki).  Przykładowy formularz zgłaszania roszczeń stanowi Załącznik Nr 2
  4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: Magdalena Szczęsny-Lubieniecka, Skowrończa 51/2, 44-100 Gliwice, z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 3. Wymiana
  1. Nabywcy przysługuje prawo wymiany zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny wymiany. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany, oraz w oryginalnym opakowaniu z wszystkimi metkami i oznaczeniami producenta (jeśli takowe były). O zamiarze wymiany towaru należy poinformować Sprzedawcę drogą e-mailową lub telefonicznie. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany.
  2. Wymieniany towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi metkami, wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura VAT) i wypełnionym formularzem stanowiącym Załącznik Nr 2.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania wymienionego towaru w przeciągu 10 dni roboczych.
  4. Koszt związany z wysyłką wymienianego i wymienionego na nowy towaru ponosi Nabywca.
  5. Sprzedawca nie przyjmuje wysyłek za pobraniem.
  6. Towar podlegający wymianie należy wysłać na adres: Magdalena Szczęsny-Lubieniecka, Skowrończa 51/2, 44-100 Gliwice z dopiskiem „WYMIANA TOWARU”.
 4. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Nabywca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy
  2. Szczegółowe informacje odnośnie zasad dostępu do procedur opisanych w ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista powyższych jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  3. Dodatkowe informacje przydatne dla Nabywcy w celu skorzystania z możliwości objętych niniejszym tytułem są dostępne pod następującymi adresami: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 5. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe podane przez Nabywcę nie będą udostępniane innym podmiotom poza osobami które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację danego zamówienia Nabywcy (np. firma kurierska). Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem Nabywcy, jednak jest niezbędne do poprawnej realizacji złożonego przez Nabywcę za pomocą Sklepu zamówienia. Administratorem danych jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Nabywców dokonujących płatności za pośrednictwem PayU za nabywane towary/produkty/usługi przekazywane są spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. W przypadku płatności kartą kredytową właścicielem danych jest operator karty.
  3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.Klient ma prawo do wglądu, poprawienia lub żądania ich usunięcia.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na np. ważny interes Sprzedawcy lub Nabywców, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywców.
  2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 30.01.2015 roku.

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Magdalena Szczęsny-Lubieniecka, Skowrończa 51/2, 44-100 Gliwice, Telefon +48 505040428, e-mail: halo@calimali.com.pl,
- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
- Data zawarcia umowy/odbioru
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

 

Załącznik nr 2

Wzór formularza reklamacji/wymiany towaru.

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci złożenia reklamacji, bądź wymiany towaru)

- Adresat: Magdalena Szczęsny-Lubieniecka, Skowrończa 51/2, 44-100 Gliwice, Telefon +48 505040428, e-mail: halo@calimali.com.pl,
- Ja niniejszym informuję o reklamacji/chęci wymiany następujących rzeczy
- Data zawarcia umowy/odbioru
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)

- Proszę o wymianę/zwrot środków, inne……
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data